Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden bij de uitvoering van opdrachten tot het verrichten van marktonderzoek
versie 1, oktober 2018

 

1. Algemeen

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en/of offerte en/of opdracht en/of overeenkomst ter zake te verrichten marktonderzoek in de ruimste zin des woords, hierna aan te duiden als “Opdracht”, tussen het bij de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid MarktOnderzoekAssociatie.nl aangesloten marktonderzoek- en/of selectiebureau, hierna te noemen: “Opdrachtnemer”, en de (potentiële) opdrachtgever, hierna te noemen: “Opdrachtgever”.

1.2. Afwijkingen van deze voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen en gelden slechts voor de Opdracht waarop zij expliciet van toepassing zijn verklaard. De eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing tenzij de (gedeeltelijke) toepasselijkheid daarvan naast de toepasselijkheid van deze voorwaarden schriftelijk tussen partijen wordt overeengekomen.

1.3. Indien één of meer van de bepalingen in deze algemene voorwaarden ongeldig, in strijd met de wet of anderszins onafdwingbaar zijn, laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Partijen zullen in goed overleg onderhandelen over een nieuwe bepaling ter vervanging van de ongeldige of niet afdwingbare bepaling, die zoveel mogelijk de strekking van de ongeldige of onafdwingbare bepaling volgt.

1.4. Iedere Opdracht vindt plaats met inachtneming van de Gedragscode voor marktonderzoek en Statistiek. Opdrachten zullen nimmer in strijd zijn met dwingend voorgeschreven bepalingen van de internationale ICC/ESOMAR-gedragscode.

 

2. Onderzoeksbriefing

2.1. Onderzoeksopzetten van Opdrachtnemer zijn gebaseerd op de informatie die door Opdrachtgever is verstrekt. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het juist invoeren van het aantal waarnemingen/completes, de doelgroep, de vragen en antwoorden, de facturatiegegevens en de onderzoekstermijn.

2.2. Opdrachtgever staat er voor in dat hij naar beste weten alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de Opdracht heeft verstrekt. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat hij gerechtigd is alle aan Opdrachtnemer verstrekte gegevens voor marktonderzoek aan te doen wenden.

2.3. Alle informatie die in het kader van het onderzoek door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer wordt verstrekt, is strikt vertrouwelijk en Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding daarvan. Deze geheimhoudingsverplichting geldt ook indien Opdrachtnemer informatie van Opdrachtgever heeft ontvangen en de Opdracht niet aan Opdrachtnemer wordt gegeven.

 

3. Onderzoeksvoorstellen en offertes

3.1. Alle onderzoeksvoorstellen en offertes van Opdrachtnemer zoals deze online worden getoond zijn vrijblijvend. Een Opdracht wordt geacht tot stand te zijn gekomen, zodra Opdrachtgever deze online heeft ingediend, betaling tot stand is gekomen (direct of op rekening) en Opdrachtnemer de Opdracht via haar online tool heeft bevestigd.

3.2. Opdrachtnemer houdt zich het recht voor een Opdracht te weigeren, indien deze in strijd is met haar normen en opvattingen t.a.v. onderzoek en/of met het respect naar onze panelleden. Eventueel al betaalde bedragen worden in dat geval gerestitueerd.

3.3. Door Opdrachtnemer aangeboden tarieven en kosten kunnen gedurende 6 weken na het aanbod niet worden verhoogd, tenzij de uitvoering van het onderzoek door toedoen van Opdrachtgever niet kan plaatsvinden binnen de in het onderzoeksvoorstel vermelde periode of Opdrachtnemer zich het recht van verhoging heeft voorbehouden. De in offertes vermelde bedragen zijn altijd exclusief omzetbelasting.

 

4. Aansprakelijkheid

4.1. Opdrachtnemer zal de Opdracht naar beste weten en kunnen uitvoeren. Deze verplichting  heeft het karakter van een inspanningsverplichting, tenzij schriftelijk anders is  overeengekomen.

4.2. Opdrachtnemer is aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen bij de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door Opdrachtnemer van de zorgvuldigheid en deskundigheid waarop daarbij vertrouwd mag worden. De aansprakelijkheid voor de schade uit dien hoofde wordt beperkt tot het bedrag van de vergoeding die Opdrachtnemer voor zijn werkzaamheden in het kader van de Opdracht heeft ontvangen.

4.3. Eventuele aanspraken van Opdrachtgever dienen binnen één jaar na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waarvan Opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt. Iedere aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor eventuele door Opdrachtgever geleden gevolgschade is uitgesloten. Onder gevolgschade wordt onder meer verstaan alle schade als gevolg van iedere vorm van gebruik van onderzoeksuitkomsten door Opdrachtgever of derden en tegen aanspraken ter zake daarvan van derden zal Opdrachtgever Opdrachtnemer vrijwaren.

 

5. Levertijd en planning

5.1. Overeengekomen levertijden zijn niet verbindend bij vertraging wegens onvoorziene omstandigheden die samenhangen met tussentijdse wijzigingen in de Opdracht of met andere omstandigheden waarmee noch Opdrachtnemer, noch Opdrachtgever, bij het tot stand komen van de overeenkomst redelijkerwijs rekening behoefde te houden. Indien Opdrachtnemer een vertraging voorziet, zal hij Opdrachtgever daarvan onverwijld in kennis stellen.

5.2. Levertijden mogen 25% afwijken van de aangegeven tijdsduur in de online offerte. Opdrachtgever zal er alles aan doen om binnen deze marge het onderzoek op te leveren.

5.3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor vertraging in oplevering van de onderzoeksresultaten, indien deze wordt veroorzaakt door vertraging om welke reden dan ook in het verzenden van de uitnodigingsmail met inloggegevens.

5.4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk indien e-mails aan Opdrachtgever in een spam-mailbox terecht komen of door technische problemen niet of niet tijdig aankomen en voor de eventueel hieruit voortvloeiende vertraging. 

5.5. Responsaantallen mogen 25% afwijken van de aangegeven respons in de online offerte. Opdrachtgever zal er alles aan doen om de respons alsnog te realiseren indien dit mogelijk is o.b.v. de bruto aantallen. Indien de gerealiseerde netto respons lager is dan 75% van het aangevraagde aantal, wordt het verschil naar evenredigheid verrekend aan Opdrachtgever.

5.6. Indien de Opdrachtgever binnen het onderzoek respondenten een opdracht geeft welke niet direct behoort tot het beantwoorden van vragen en/of nadelige gevolgen heeft voor de responsduur of -intentie van een vragenlijst (naar oordeel van opdrachtnemer), kan de respons afwijken van het genoemde aantal in de opdrachtbevestiging. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor lagere respons als gevolg hiervan.

5.7. Verdeling van respons naar geslacht, leeftijd en gezinssituatie vindt waar mogelijk plaats o.b.v. de Gouden Standaard. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk indien deze verdeling bij de gewenste N en variabelen afwijkt.

 

6. Openingstijden

Van maandag t/m vrijdag kun je bij Factsnapp van 9:00 t/m 20:00 uur een onderzoek opstarten. In het weekend (zaterdag en zondag) is dit van 10:00 t/m 20:00 uur.

 

7. Wijzigingen/meerwerk

7.1. Indien Opdrachtgever wijzigingen in de opzet en/of inhoud van het onderzoek wenst aan te brengen, zal Opdrachtgever daartoe tijdig in overleg treden met Opdrachtnemer.  Opdrachtnemer zal aan de gewenste wijzigingen meewerken, mits zulks in redelijkheid van Opdrachtnemer kan worden verlangd en hierover en over de kosten die in redelijkheid extra kunnen worden berekend, dan wel in redelijkheid in mindering kunnen worden gebracht, overeenstemming wordt bereikt.

7.2. Het is Opdrachtnemer nimmer toegestaan wijzigingen aan te brengen in de overeengekomen opzet en/of inhoud van een onderzoek zonder dat Opdrachtgever daarmee heeft ingestemd.

7.3. Indien Opdrachtnemer meer werkzaamheden dient te verrichten dan is voorzien in het aan de Opdracht ten grondslag liggende onderzoeksvoorstel, zal hij hierover in overleg treden met Opdrachtgever. De door Opdrachtnemer te verrichten aanvullende werkzaamheden komen voor rekening van Opdrachtgever, tenzij de noodzaak deze aanvullende werkzaamheden te verrichten, is veroorzaakt door nalatigheid van Opdrachtnemer dan wel doordat  Opdrachtnemer een verkeerde inschatting heeft gemaakt of de bewuste werkzaamheden in redelijkheid had kunnen voorzien. De hoogte van de met de bewuste aanvullende werkzaamheden gemoeide vergoeding zullen partijen in overleg vaststellen.

 

8. (Tussentijdse) beëindiging van de Opdracht/opschorting en ontbinding van de Opdracht

8.1. Indien als gevolg van een oorzaak die Opdrachtnemer kan worden toegerekend de Opdracht niet wordt uitgevoerd conform het daaraan ten grondslag liggende  onderzoeksvoorstel, zal Opdrachtgever Opdrachtnemer schriftelijk in gebreke stellen en zal Opdrachtgever Opdrachtnemer, met inachtneming van een termijn van zeven (7) dagen, in de gelegenheid stellen de Opdracht alsnog deugdelijk uit te voeren. Opdrachtgever is alleen dán niet gehouden Opdrachtnemer daartoe in de gelegenheid te stellen, indien zulks in  redelijkheid niet van Opdrachtgever kan worden verlangd. Extra kosten die Opdrachtnemer na in gebreke te zijn gesteld dient te maken, komen niet voor vergoeding in aanmerking.  Uitsluitend indien ook na ingebrekestelling de tekortkoming van Opdrachtnemer voortduurt, is Opdrachtgever gerechtigd de Opdracht te annuleren.

8.2. Indien Opdrachtnemer als gevolg van een oorzaak die Opdrachtgever kan worden  toegerekend, de Opdracht niet heeft kunnen uitvoeren of niet heeft kunnen uitvoeren conform het daaraan ten grondslag liggende onderzoeksvoorstel, zal Opdrachtnemer Opdrachtgever met inachtneming van een termijn van zeven (7) dagen schriftelijk in gebreke stellen en Opdrachtgever aanbieden de Opdracht alsnog uit te voeren, tenzij zulks in redelijkheid niet van Opdrachtnemer kan worden verlangd. De extra kosten die Opdrachtnemer in dit verband maakt, komen voor rekening van Opdrachtgever. Indien Opdrachtgever van genoemd aanbod geen gebruik maakt, is Opdrachtgever gehouden de door Opdrachtnemer als gevolg van het niet uitvoeren van de opdracht geleden schade te vergoeden. Opdrachtnemer is gerechtigd de Opdracht zonder ingebrekestelling te ontbinden en/of de uitvoering van de Opdracht op te schorten, indien overigens Opdrachtgever zijn verplichtingen jegens Opdrachtnemer niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt.

8.3. Indien Opdrachtnemer of Opdrachtgever in staat van faillissement geraakt, (voorlopig) surséance van betaling vraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de Opdracht met onmiddellijke ingang te beëindigen.

 

9. Betalingsvoorwaarden

9.1. Opdrachten worden direct voldaan via iDeal, PayPal of Creditcard. Het is mogelijk achteraf op rekening te betalen indien Opdrachtnemer Opdrachtgever daarvoor toestemming geeft. Opdrachtnemer houdt zich het recht voor zelf te bepalen welke Opdrachtgevers voor betaling achteraf op rekening in aanmerking komen. Zij mag een verzoek hiertoe dan ook zonder opgaaf van reden afwijzen.

9.2. Bij betaling achteraf , dient betaling te geschieden binnen acht (8) dagen na de datum van de factuur, tenzij anders is overeengekomen. Na deze vervaldag wordt de wettelijke rente in rekening gebracht. Ingeval Opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van één of meer verplichtingen jegens Opdrachtnemer, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever met een minimum van 15% van de vordering. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot opschorting en/of verrekening van verplichtingen jegens Opdrachtnemer.

9.3. In geval van een chargeback op een creditcard blijft de betaalverplichting bestaan. De kosten van een chargeback komen voor rekening van Opdrachtnemer.

9.4. Opdrachtnemer houdt zich het recht voor een nieuwe opdracht te weigeren indien openstaande rekening nog niet zijn voldaan.

 

10. Intellectueel eigendom

10.1. Alle rechten (waaronder het auteursrecht) op het volgende (onderzoek)materiaal blijven berusten bij Opdrachtgever/worden aan Opdrachtgever overgedragen: a. door Opdrachtgever verstrekte vragenlijsten, instructies, specificaties, beeld- en geluidsmateriaal en andere informatie die door Opdrachtgever zijn/is verstrekt; b. de uitkomst van het marktonderzoek; zulks op voorwaarde dat Opdrachtgever het terzake van de Opdracht aan Opdrachtnemer verschuldigde volledig zal hebben voldaan.

10.2. Het is Opdrachtnemer niet toegestaan (enig onderdeel van) het in artikel 9.1 genoemde materiaal zonder toestemming van Opdrachtgever ter kennis van derden te brengen.

10.3. Alle rechten, waaronder het auteursrecht, op het navolgende onderzoeksmateriaal berusten en blijven berusten bij Opdrachtnemer: a. onderzoeksvoorstellen, kostenopgaven, offertes e.d.; b. al het door Opdrachtnemer vervaardigde onderzoeksmateriaal, zoals bijvoorbeeld modellen, technieken, vragenlijsten, instrumenten en software.

10.4. Het is Opdrachtgever niet toegestaan (enig onderdeel van) het in artikel 9.3 genoemde materiaal zonder de toestemming van Opdrachtnemer ter kennis van derden te brengen.

 

11. Overmacht

Indien Opdrachtnemer door overmacht is verhinderd aan zijn verplichtingen te voldoen, zal Opdrachtnemer Opdrachtgever daarvan onverwijld in kennis stellen en met  Opdrachtgever in overleg treden. Opdrachtgever zal aan de gewenste verlenging van de periode meewerken, mits zulks in redelijkheid van Opdrachtgever kan worden verlangd en hierover en over de kosten die in redelijkheid extra kunnen worden berekend, dan wel in redelijkheid in mindering komen, overeenstemming wordt bereikt.

 

12. Geheimhouding en gebruik

12.1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de Opdracht zijn betrokken, inzake alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de  Opdracht van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie, maar in ieder geval de informatie als bedoeld in artikel 2.3 van de algemene voorwaarden.

12.2. Opdrachtgever is gehouden de privacybelangen van de respondenten te waarborgen. Opdrachtgever is enkel gerechtigd de na het marktonderzoek verkregen  onderzoeksuitkomsten aan te wenden voor statistische of vergelijkende doeleinden, mits die uitkomsten niet te herleiden zijn tot individuele respondenten. Het zal Opdrachtgever en de individuele respondenten desalniettemin vrij staan in gezamenlijk overleg van deze bepaling afwijkende afspraken te maken.

12.3. Opdrachtgever mag de panelleden van Opdrachtnemer op geen enkele andere wijze benaderen dan via de diensten van Opdrachtnemer. Opdrachtgever zal in de vragenlijst dan ook nooit persoonsgegevens uitvragen met dit doel.

12.4. Opdrachtgever mag geen persoonsgegevens uitvragen die te herleiden zijn tot individuele respondenten.

12.5. Wanneer Opdrachtgever bijzondere persoonsgegevens uitvraagt, dat wil zeggen:

Dan dient de volgende tekst aan de vraag te worden toegevoegd:

“De volgende vraag gaat over uw ras, gezondheid, seksuele leven, levensovertuiging, politieke gezindheid, lidmaatschap van een vakbond, uw overtredingen en strafrechtelijke veroordelingen of persoonlijke identificatienummers. Deze gegevens zijn gecategoriseerd als “bijzondere persoonsgegevens”. We zijn bij wet verplicht uw toestemming te vragen om deze gegevens te verwerken.

U bent niet verplicht te antwoorden. Door te antwoorden geeft u uitdrukkelijk toestemming om deze gegevens voor ons onderzoek te verwerken. Uiteraard worden al uw antwoorden anoniem behandeld.”

12.6. Opdrachtgever mag geen materiaal publiceren dat opzettelijk foutief en/of onnauwkeurig en/of krenkend en/of vulgair en/of tot haat aanzet en/of obsceen en/of beledigend is voor een groep mensen wegens hun ras, godsdienst of levensovertuiging of hun seksuele geaardheid en/of bedreigend en/of anderszins in strijd met de wet is dan wel iemand anders eer en/of goede naam aantast. Opdrachtgever mag geen pornografisch en/of aanstootgevend (beeld)materiaal plaatsen of hier naar linken. Opdrachtgever mag geen commerciële aanbiedingen plaatsen of reclame maken voor een product of dienst.

12.7. Opdrachtgever mag binnen de vragenlijst uitsluitend verwijzen naar een externe bron, wanneer dit inhoudelijk relevant is voor de doelstelling van het onderzoek en/of wanneer dit noodzakelijk is voor het beantwoorden van de vraag.

12.8. Opdrachtgever mag geen gebruik maken van de diensten van Opdrachtnemer met als doel een concurrerend product of een concurrerende dienst te ontwikkelen of voor enige andere concurrerende doelstellingen.

12.9. Opdrachtgever mag zonder schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer vooraf geen handelingen uitvoeren om de kwetsbaarheid van het systeem of netwerk van Opdrachtnemer te testen of onderzoeken.

12.10. Opdrachtgever mag geen virussen, malware of andere schadelijke software verspreiden, of links naar dergelijke software via de diensten van Opdrachtnemer.

12.11. Opdrachtgever mag zonder schriftelijke toestemming van de Opdrachtnemer vooraf de diensten van Opdrachtnemer niet aanbieden of doorverkopen aan derden.

12.12. Bij overtreding van de in deze voorwaarden genoemde bepalingen, is Opdrachtgever aan Opdrachtnemer een direct opeisbare boete verschuldigd van tien (10) maal de overeengekomen vergoeding voor de Opdracht, onverminderd het recht van Opdrachtnemer tot het vorderen van schadevergoeding.

 

13. Privacybeleid

Opdrachtgever accepteert het privacybeleid van Opdrachtnemer, zoals vermeld op de website van Opdrachtnemer.

 

14. Overdracht van rechten en verplichtingen

Opdrachtgever is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen die voor hem uit de Opdracht voortvloeien geheel, dan wel gedeeltelijk aan derden over te dragen, tenzij met schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer.

 

15. Restbepalingen

15.1. Opdrachtgever is nimmer bevoegd een al dan niet opeisbare verplichting zijnerzijds te verrekenen met een verplichting van Opdrachtnemers jegens Opdrachtgever.

15.2. Opdrachtnemer is bevoegd wijzigingen aan te brengen in de algemene voorwaarden. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding, behalve ten aanzien van vóór die datum overeengekomen opdrachten. Opdrachtnemer zal de gewijzigde algemene voorwaarden tijdig aan Opdrachtgever toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreding is medegedeeld, treden wijzigingen jegens Opdrachtgever in werking, zodra hem de wijziging is medegedeeld of kenbaar geworden, behalve ten aanzien van vóór die datum overeengekomen opdrachten.

 

16. Toepasselijk recht en geschillen

Op alle Opdrachten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van of samenhangen met de uitvoering van (een) Opdracht(en) tussen partijen worden beslecht door de bevoegde rechter in de plaats van vestiging van Opdrachtnemer, tenzij Opdrachtnemer er voor mocht kiezen het geschil voor te leggen aan de Arrondissementsrechtbank in de plaats van vestiging van Opdrachtgever.


 

Cookies

Factsnapp maakt gebruik van cookies voor het bijhouden van statistieken, om voorkeuren op te slaan en voor marketingdoeleinden. Door op "Cookie instellingen" te klikken kun je meer lezen over onze cookies en je voorkeuren aanpassen. Door op "accepteren en doorgaan" te klikken ga je akkoord met het gebruik van alle cookies zoals omschreven in ons privacy- en cookiebeleid.

Cookies

Factsnapp maakt gebruik van cookies voor het bijhouden van statistieken, om voorkeuren op te slaan en voor marketingdoeleinden. Hieronder kun je kiezen welke cookies je accepteert. Klik per cookie op "meer informatie" om te zien wat de functie van de cookie is.

    Zonder noodzakelijke cookies werkt een website niet goed. Deze cookies zorgen dat je in kunt loggen of worden gebruikt om instellingen op te slaan.
      Tracking cookies worden gebruikt om gebruikers te herkennen over een langere periode dan een enkel bezoek op één of meerdere websites.
      Factsnapp